Thông báo Hội
– Hội Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định về Quy chế Tài chính kế toán và Chi tiêu nội bộ

– Hội Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ

– Hội Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Hội Dầu khí Đông Bắc

– Ban Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định số 120/QĐ-HDKVN về việc công nhận Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) là Hội viên tổ chức của Hội Dầu khí Việt Nam.

website các đơn vị liên kết


Image 1Image 2Image 3Image 4Image 5Image 6Image 7Image 8Image 9Image 11Image 12Image 13Image 1