[VIDEO] PTSC M&C ký Hợp đồng Tổng thầu EPCIC Giàn xử lý trung tâm LDV-A, mỏ Lạc Đà Vàng

Ngày 31/5/2024, Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) đã chính thức ký kết Hợp đồng Tổng thầu EPCIC với Công ty Dầu khí Murphy Cửu Long Bắc (MCB) cho dự án phát triển mỏ dầu Lạc Đà Vàng ở vùng biển ngoài khơi Việt Nam.