PV GAS phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên qua thực hiện “tự soi, tự sửa”

(PetroTimes) – Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong doanh nghiệp, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhiều biện pháp cụ thể, đặc biệt là phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thông qua “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình.

PV GAS phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên qua thực hiện “tự soi, tự sửa”
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS

Tự phê bình và phê bình là nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chúng ta đều biết, cùng với “phê bình” thì “tự phê bình” mà thực chất là “tự soi, tự sửa” là một trong những vũ khí sắc bén để xây dựng, chỉnh đốn đảng vô sản theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cập đến vấn đề này trong nhiều phát biểu, nhiều bài viết của Người và trong mọi giai đoạn cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, trong bài viết “Muốn thành cán bộ tốt, phải có tinh thần tự chỉ trích”, Bác nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Sau mỗi ngày làm việc, cần phải tự mình kiểm điểm… Không chịu tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, khi nói về vai trò của tự phê bình, Bác chỉ rõ: “Luôn luôn dùng… tự phê bình thì khuyết điểm nhất định hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên và Đảng ta nhất định thắng lợi”. Đặc biệt trong “Di chúc” – tác phẩm đã trở thành Bảo vật quốc gia, Bác cho rằng “cách tốt nhất” để củng cố, phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng và chống lại mọi biểu hiện vi phạm đạo đức đảng viên là “cần thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”…

Kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác về tự phê bình và phê bình, ngay từ khi ra đời, lãnh đạo cách mạng và trở thành đảng cầm quyền, nhất là từ khi nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, Đảng ta luôn chú trọng đẩy mạnh tự phê bình và phê bình để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong Nghị quyết TW4 khóa XI, Nghị quyết TW4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành TW khóa XIII, Đảng ta xác định “tự phê bình và phê bình” là nhóm nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên cần tập trung thực hiện để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng ủy PV GAS nhận bằng khen về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đảng ủy PV GAS nhận bằng khen về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về tự phê bình, về vai trò của nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tư dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phòng, chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực và qua thực tiễn chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường xuyên nhấn mạnh đến trách nhiệm “tự soi, tự sửa” mà thực chất là thường xuyên “tự phê bình”, tự điều chỉnh mình của cán bộ, đảng viên. Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Tổng Bí thư đã đúc kết, rút ra những nội dung cơ bản, đầy sức thuyết phục về ý nghĩa, vai trò, thực trạng, kinh nghiệm, nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò nêu gương, tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Mọi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất đạo đức;… danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất”; cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa để tự “chẩn đoán bệnh”, lựa chọn “thuốc” phù hợp để tự “điều trị”, tự cứu mình để sống có tự trọng, có liêm sỉ.

Thực hiện “tự soi, tự sửa” thường xuyên, thực chất

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong doanh nghiệp, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhiều biện pháp cụ thể, đặc biệt là phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thông qua “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình. Cụ thể, trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW khóa XII; Kết luận về việc bổ sung nội dung Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương vào Chương trình hành động của Đảng ủy TCT thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2020-2025; Công văn về tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW; Hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”; các nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hằng năm, Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy TCT đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại đơn vị,… đều xác định “tự soi, tự sửa”, “tự phê bình và phê bình” là một trong những giải pháp chủ yếu để hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong từng văn bản, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị PV GAS trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

PV GAS phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên qua thực hiện “tự soi, tự sửa”
Đảng bộ PV GAS thực hiện nghiêm túc công tác “tự phê bình và phê bình”

Đặc biệt, trong Kết luận 117-KL/ĐU ngày 22/7/2022 về việc bổ sung nội dung Kết luận 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương vào Chương trình hành động của Đảng ủy TCT thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy TCT đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể toàn Tổng công ty thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” sâu rộng để góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng đề ra, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Thực tế tại PV GAS cho thấy, thông qua thực hiện “tự soi, tự sửa” thường xuyên và thực chất, mỗi cán bộ, đảng viên có cơ hội tự soi mình, tự mình đánh giá, nhận xét về mình cả trong nhận thức và hành động, cả về ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm, từ đó tìm ra nguyên nhân, giải pháp để tự điều chỉnh mình, “gột rửa”, ngăn ngừa, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Thông qua “tự soi, tự sửa”, cán bộ, đảng viên PV GAS đã nhận thức sâu sắc hơn, hành động thiết thực, hiệu quả hơn trong thực hiện trách nhiệm cá nhân đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại đơn vị; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng và nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để phòng, tránh có hiệu quả.

Sự chuyển biến tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên thông qua việc thực hiện nghiêm túc “tự soi, tự sửa” đã góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý Tổng công ty đoàn kết, thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động; làm cơ sở đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trực thuộc; góp phần thúc đẩy Tổng công ty hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao/đề ra hằng năm; góp phần xây dựng Đảng bộ TCT liên tục là tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Tổng công ty thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, “4 tốt”, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và Tập đoàn, từng bước góp phần hiện thực hóa Chiến lược xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trở thành Tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực.

PV GAS phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên qua thực hiện “tự soi, tự sửa”
Đoàn Thanh niên PV GAS thực hiện lấy phiếu tín nhiệm Bí thư, Phó Bí thư Đoàn

Từ thực tiễn phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thông qua thực hiện “tự soi, tự sửa” và kết quả đạt được, Đảng ủy PV GAS đúc rút được một số bài học kinh nghiệm lớn sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ ý thức “tự soi, tự sửa” trong mỗi cán bộ, đảng viên thuộc tổ chức của mình. Cấp ủy, cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò to lớn và tính cấp thiết của việc “tự soi, tự sửa”. Thực hiện “tự soi, tự sửa” một cách toàn diện, trên mọi khía cạnh, tiến hành thường xuyên “như chuyện rửa mặt hằng ngày” (lời Hồ Chủ tịch), công tâm, khách quan, thực chất; có nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại đơn vị trong từng giai đoạn, với công việc cụ thể được phân công, cương vị được đảm nhiệm; tránh tự phê bình, “tự soi tự sửa” một cách chung chung, trừu tượng mà phải dựa trên lời nói và việc làm cụ thể của mình.

Hai là, muốn “tự soi, tự sửa” có chất lượng thì mỗi cán bộ, đảng viên phải rèn luyện tính tự giác, thật thà, không chủ quan, kiêu ngạo, có kế hoạch cụ thể, biện pháp đúng đắn, quyết tâm cao, tinh thần dũng cảm, thắng thắn, trung thực, soi đúng, sửa đúng. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, đoàn thể phải làm gương trước, chân thành, khiêm tốn, “tự soi, tự sửa” để hoàn thiện mình.

Ba là, phát huy mạnh mẽ vai trò của các đoàn thể chính trị – xã hội, của đoàn viên, hội viên trong giám sát, đánh giá kết quả “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên. Tạo lập một trường tốt, nhân ái, nhân văn; cán bộ, đảng viên chân thành, cởi mở, sẻ chia “trên tinh thần đồng chí thương yêu lẫn nhau”; tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý thực sự vững mạnh, đoàn kết để cán bộ, đảng viên mạnh dạn “tự soi, tự sửa”.

Bốn là, gắn “tự soi, tự sửa”, tự phê bình với phê bình; với kỷ cương, kỷ luật; kết quả “tự soi, tự sửa” với quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ. Gắn “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên với “tự soi, tự sửa” của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý, đoàn thể, của đoàn viên, hội viên để thực hiện nhiệm vụ được giao của cá nhân và tổ chức, với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình,

Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam,

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS

Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức Nhân sự PV GAS thực hiện phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo  – Hiệu quả - Hành động”Chi bộ Văn phòng Đảng – Công đoàn – Tổ chức Nhân sự PV GAS thực hiện phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả – Hành động”
Đảng bộ PV GAS nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá IIIĐảng bộ PV GAS nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá III
Chương trình về nguồn “Hào khí Điện Biên” của Đảng bộ PV GAS: hơn cả một hành trìnhChương trình về nguồn “Hào khí Điện Biên” của Đảng bộ PV GAS: hơn cả một hành trình
Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thể hiện rõ trong mọi mặt hoạt động của PV GASVai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thể hiện rõ trong mọi mặt hoạt động của PV GAS