Petrovietnam quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2024

(PetroTimes) – Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2023 và quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2024, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động.

Năm 2024, dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế và địa chính trị – an ninh thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Xu thế chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm năng lượng truyền thống.

Với phương châm“Quản trị biến động; Bổ sung động lực mới; Làm mới động lực cũ; Tạo nguồn năng lượng mới; Vươn tới những đỉnh cao”, Tổng Giám đốc Petrovietnam yêu cầu các đơn vị trong toàn Tập đoàn tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2024.

Theo đó, Petrovietnam và các đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Petrovietnam quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2024
Petrovietnam quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2024

Đồng thời, hưởng ứng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Đối với các đơn vị cần thường xuyên phát động phong trào thi đua với mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị, đảm bảo tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, tránh hình thức. Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm từng thời điểm cụ thể để phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh được giao năm 2024.

Các phong trào thi đua cần tập trung vào các nội dung: tham gia xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với văn hóa Petrovietnam, đạo đức kinh doanh và tuân thủ pháp luật; tập trung đẩy mạnh đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và đơn vị; thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị theo chuẩn mực tiên tiến; đẩy mạnh chuyển đổi số, tham gia vào chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo điều kiện và lộ trình phù hợp; thi đua phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và thu nhập của người lao động, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tại các đơn vị/doanh nghiệp thuộc Tập đoàn trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các phong trào thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, tránh hình thức, phô trương, lãng phí, tiêu cực.

Trong công tác khen thưởng, cần phải đảm bảo chất lượng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng những tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trước thời hạn đề ra, khen thưởng cho người lao động trực tiếp, khen thưởng cho cá nhân có ý tưởng sáng tạo mới, có giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất kinh doanh tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Khối/Cụm thi đua để làm cơ sở cho việc bình xét danh hiệu thi đua, đảm bảo tỷ lệ theo đúng quy định; Xây dựng cụ thể kế hoạch, nội dung, chương trình hoạt động trong năm của Khối/Cụm để thi đua và tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay giữa các Khối/Cụm thi đua.

Song song với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các mô hình mới, nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến. Xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến, xây dựng mô hình mới, nhân tố mới. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng mô hình mới, mới được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng và được thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, đóng góp tích cực hơn nữa cho phong trào thi đua yêu nước.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội khác vững mạnh, tiên tiến. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ quản lý và của đảng viên trước những nhiệm vụ được phân công. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên đến công tác quản lý tài sản, công tác tổ chức, hoạt động sản xuất – kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. Đồng thời bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện do Tập đoàn, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể phát động.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng. Củng cố, kiện toàn, đảm bảo ổn định bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tại các đơn vị trong việc tham mưu tổ chức các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng khen thưởng. Tiếp tục quan tâm và thực hiện có hiệu quả ứng dụng cơ sở dữ liệu thi đua, khen thưởng của Tập đoàn cũng như đơn vị nhằm lưu trữ, theo dõi, tổng hợp và thẩm định hồ sơ trình xét khen thưởng.

Thủ trưởng các đơn vị/doanh nghiệp thuộc Tập đoàn chịu trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò nêu gương. Việc nâng cao chất lượng khen thưởng và đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị được giao là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá xếp loại và xét khen thưởng năm 2024 đối với lãnh đạo cũng như đối với tập thể các đơn vị/doanh nghiệp thuộc Tập đoàn.

Thông qua việc phát động phong trào thi đua trong toàn Tập đoàn, Tổng Giám đốc Petrovietnam kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh, bản lĩnh của người lao động dầu khí, cùng nhau xây dựng, giữ gìn hình ảnh, văn hóa, phát triển giá trị thương hiệu Petrovietnam và nỗ lực, hăng hái thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh năm 2024.

[PetroTimesTV] Petrovietnam - Hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng[PetroTimesTV] Petrovietnam – Hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Petrovietnam đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nướcThủ tướng Phạm Minh Chính: Petrovietnam đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước
Vinh danh các tập thể xuất sắc đóng góp vào sự phát triển bền vững và tăng trưởng của PetrovietnamVinh danh các tập thể xuất sắc đóng góp vào sự phát triển bền vững và tăng trưởng của Petrovietnam
Đảng bộ Petrovietnam được Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khenĐảng bộ Petrovietnam được Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen
Đồng hành, đồng bộ trong toàn hệ thống Petrovietnam triển khai nhiệm vụ năm 2024Đồng hành, đồng bộ trong toàn hệ thống Petrovietnam triển khai nhiệm vụ năm 2024

H.A