[PetroTimesTV] Dầu khí là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất của đất nước

Dầu khí là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất của đất nước.

Nguyễn Hiệp