[PetroTimesTV] Công đoàn Dầu khí Việt Nam đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai nhiều kế hoạch và chương trình truyền thông mới, bao gồm việc xuất bản Bản tin Công đoàn Dầu khí Việt Nam và phát triển trang Fanpage, nhằm tăng cường thông tin và định hướng cho hoạt động của mình. Bên cạnh đó, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục duy trì, phối hợp tốt với các fanpage của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội khác trong Tập đoàn, đẩy mạnh tuyên truyền, hợp tác với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành.

Nguyễn Hiệp