Kết nạp Công ty cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD là Hội viên tổ chức của Hội DKVN

Trụ sở Công ty cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD.

Ngày 2/5/2024, Hội Dầu khí Việt Nam (Hội DKVN) đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-HDKVN về việc kết nạp Công ty cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD vào Hội.

Quyết định nêu rõ, Công ty cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD là Hội viên tổ chức của Hội DKVN, có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của hội viên theo quy định của Điều lệ Hội; đóng phí gia nhập Hội DKVN năm đầu và hội phí thường niên theo quy định; tham gia các hoạt động và sinh hoạt tại Hội Dầu khí TP Hồ Chí Minh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.