Kết nạp Công ty Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ vào Hội Dầu khí Việt Nam

Ngày 24/11/2023, Hội Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-HDKVN về việc kết nạp Hội viên tổ chức Hội Dầu khí Việt Nam.

Theo đó, Trung ương Hội quyết định kết nạp Công ty Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ vào Hội Dầu khí Việt Nam, sinh hoạt tại Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ.

Công ty Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ là Hội viên tổ chức của Hội Dầu khí Việt Nam, có trách nhiệm thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội viên tổ chức theo quy định của Điều lệ Hội Dầu khí Việt Nam; đóng phí gia nhập Hội Dầu khí Việt Nam năm đầu và Hội phí thường niên theo quy định.