Hội nghị BCH Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn quý I: Triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ công tác năm 2024

(PetroTimes) – Ngày 18/1, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Quý I/2024 mở rộng. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy Tập đoàn có đồng chí Bùi Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn. Về phía Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Mậu, Thành viên HĐTV, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; đồng chí Phạm Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan, Bí thư các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn.

Thay mặt thường trực Đảng ủy Cơ quan, đồng chí Phạm Quang Dũng đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Cơ quan và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024.

Hội nghị BCH Đảng bộ Cơ quan
Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2023, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ Cơ quan đã tập trung lãnh đạo tốt chương trình công tác đã đề ra để triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, các quyết định, chương trình hành động của Chính phủ và các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chiến lược phát triển của Tập đoàn; Lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Tập đoàn trong năm 2023, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiều chỉ tiêu của Tập đoàn đạt mức cao, kỷ lục, đã có đóng góp lớn để Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cân đối ngân sách nhằm ổn định và phát triển kinh tế – xã hội.

Năm 2024, là năm có ý nghĩa then chốt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Tình hình địa chính trị thế giới diến biến phức tạp khó lường; áp lực lạm phát, rủi ro thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng.

Nhận diện đầy đủ những khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả đạt được của năm 2023 và để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, quán triệt phương châm hành động với chủ đề điều hành năm 2024 của Tập đoàn “Quản trị biến động – Bổ sung động lực mới – Làm mới động lực cũ – Tạo nguồn năng lượng mới – Vươn tới những đỉnh cao” Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn thống nhất đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Theo đó, mục tiêu xuyên suốt trong năm 2024 của Đảng bộ Cơ quan là tiếp tục sáng tạo lãnh đạo, triển khai tổ chức, thực hiện Nghị quyết Trung ương bốn, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư ưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tích cực triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2024, tạo động lực tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm hành động của Tập đoàn “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” và xây dựng, tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp để lãnh đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu, quản trị, điều hành doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 được cấp trên giao.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ chính. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII của Đảng.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương và các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Đồng thời, kiện toàn tổ chức đảng, các cơ quan, bộ phận tham mưu giúp việc cho Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản quy định của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy theo Quy định số 22 -QĐ/TW ngày 28/7/2021 và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác Kiểm tra, Giám sát và Thi hành Kỷ luật của Đảng; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn sẽ phát động thi đua và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó tập trung vào 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: về cơ chế, chính sách; về quản trị doanh nghiệp; về tài chính; về đầu tư; về thị trường và về khoa học, công nghệ; đào tạo, phát triển đội ngũ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung: Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng ủy Cơ quan, Chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy Cơ quan, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy Cơ quan, Chương trình phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí năm 2024. Đồng thời, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ công tác năm 2024.

Hội nghị BCH Đảng bộ Cơ quan
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đánh giá cao các ý kiến trao đổi, đóng góp vào các nội dung, chương trình quan trọng của Đảng bộ Cơ quan trong năm 2024. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Đảng bộ Cơ quan có vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, điều hành hoạt động của Công ty mẹ Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ, công tác, mục tiêu trong năm 2024. Đây cũng là cơ sở để quản lý điều hành toàn Đảng bộ Tập đoàn và toàn hệ thống Petrovietnam.

Về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan, Bí thư các Chi/Đảng bộ trực thuộc cần nghiêm túc lưu ý để triển khai với tinh thần chung “đồng bộ, đồng hành, thông suốt, toàn diện” trong toàn Đảng bộ. Cùng với đó, các Chi/Đảng bộ trực thuộc, các cán bộ, đảng viên phải tích cực phối hợp, hợp tác một cách hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và chương trình hành động, chương trình công tác năm 2024 của Đảng bộ Tập đoàn.

Petrovietnam tiên phong trong chiến lược năng lượng xanhPetrovietnam tiên phong trong chiến lược năng lượng xanh
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Vững chí bền lòng, đi trong gió ngượcTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Vững chí bền lòng, đi trong gió ngược
Hội nghị Đại biểu người lao động Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2024: Tăng cường các động lực tăng trưởngHội nghị Đại biểu người lao động Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2024: Tăng cường các động lực tăng trưởng
Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn và chỉ định Bí thư Chi bộCông bố Quyết định thành lập Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn và chỉ định Bí thư Chi bộ
Đồng hành, đồng bộ trong toàn hệ thống Petrovietnam triển khai nhiệm vụ năm 2024Đồng hành, đồng bộ trong toàn hệ thống Petrovietnam triển khai nhiệm vụ năm 2024
Petrovietnam quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2024Petrovietnam quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2024
Petrovietnam và các doanh nghiệp Dầu khí tiếp tục khẳng định vị trí Top đầu các doanh nghiệp lớn nhất Việt NamPetrovietnam và các doanh nghiệp Dầu khí tiếp tục khẳng định vị trí Top đầu các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

H.A