EVNNPT thành lập Ban Chỉ đạo các dự án giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

(PetroTimes) – Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa ban hành Quyết định số 2332/QĐ-EVNNPT về việc thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo điều hành các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Theo Quyết định, Trưởng Ban chỉ đạo là ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNNPT. Các thành viên Ban chỉ đạo gồm Trưởng các ban: Quản lý xây dựng (Thành viên Thường trực), Quản lý đầu tư, Quản lý đấu thầu, Kế hoạch, Tài chính và Kế toàn, Kỹ thuật, An toàn, Truyền thông, Viễn thông và CNTT, Pháp chế, Tổ chức và Nhân sự, Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Nam, Giám đốc Ban QLDA Truyền tải điện (NPTPMB) và Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4.

EVNNPT thành lập Ban Chỉ đạo các dự án giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4
Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú (thứ 3 từ trái sang) và Phó Tổng giám đốc EVNNPT – Bùi Văn Kiên (thứ 2 từ phải sang) nghe báo cáo tiến độ thi công cụm dự án giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4, tháng 11/2023.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án/công trình phục vụ cấp điện ngược và giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3, 4 (sau đây gọi tắt là các Dự án) đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Phối hợp với PVPower để đảm bảo tiến độ đồng bộ của các đường dây đấu nối NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Kịp thời tổng hợp các vướng mắc, đề xuất các giải pháp báo cáo Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, EVN, EVNNPT xem xét chỉ đạo, giải quyết.

EVNNPT thành lập Ban Chỉ đạo các dự án giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4
Thi công cụm dự án giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 đang gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ quyết định và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo. Chỉ đạo chung hoạt động của Ban Chỉ đạo, thông qua kế hoạch công tác, trực tiếp trao đổi làm việc và kiểm tra hiện trường; Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các cơ chế đặc thù thực hiện các Dự án (nếu cần thiết). Ủy quyền cho các thành viên khác của Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo khi cần thiết.

Thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng các Ban của EVNNPT thực hiện các nhiệm vụ được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ.

Thành viên là Giám đốc SPMB trực tiếp điều hành thực hiện các dự án Đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 – Trạm 500kV Long Thành và Đường dây 500kV Nhơn Trạch 4 rẽ Nhà Bè – Phú – Phú Mỹ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát thi công, các nhà thầu cung cấp VTTB, các nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng các quy định trong hợp đồng đã ký kết để 2 dự án nêu trên đưa vào vận hành đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ đề ra.

Bám sát tiến độ các dự án/công trình, đề xuất Ban Chỉ đạo các phương án giải pháp đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo tiến độ đóng điện các dự án 2 dự án đáp ứng mục tiêu tiến độ đề ra.

EVNNPT thành lập Ban Chỉ đạo các dự án giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4
NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đang bám sát mục tiêu đề ra.

Thành viên là Giám đốc NPTPMB trực tiếp điều hành thực hiện dự án Đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 rẽ Mỹ Xuân – Cát Lái theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị Tư vấn thiết kế, giám sát thi công, các nhà thầu cung cấp VTTB, các nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng các quy định trong hợp đồng đã ký kết để các dự án đưa vào vận hành đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ đề ra.

Bám sát tiến độ các dự án/công trình, đề xuất Ban Chỉ đạo các phương án giải pháp đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo tiến độ đóng điện dự án.

Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4, hỗ trợ, phối hợp và giúp đỡ SPMB, NPTPMB, đơn vị thi công trong công tác phê duyệt phương án thi công, công tác an toàn, công tác cắt điện, công tác nghiệm thu nhằm đảm bảo an toàn trong công tác thi công, chất lượng và tiến độ các Dự án. Trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và điều hành đội ngũ nhân sự tham gia công tác giám sát của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng công trình. Chỉ đạo việc hỗ trợ NPTPMB trong việc tính toán các phương án cắt điện thi công và hỗ trợ trong quá trình thi công giao chéo với các đường dây truyền tải điện, thi công trong trạm biến áp.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Dự kiến tiến độ một số mốc chính NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4:

Nhận điện ngược từ đường dây 220kV: 31/01/2024;

Nhận khí phục vụ công tác thử nghiệm: 01/4/2024;

Hoà đồng bộ lần đầu NMĐ Nhơn Trạch 3: 09/5/2024;

Nhận điện ngược từ đường dây 500kV: 30/6/2024;

Hoà đồng bộ lần đầu NMĐ Nhơn Trạch 3: 07/11/2024;

Phát điện thương mại NMĐ Nhơn Trạch 3: 15/11/2024;

Phát điện thương mại NMĐ Nhơn Trạch 4: 15/5/2025.

Lo lắng tiến độ các dự án giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4, PVPower kiến nghị các cấp thẩm quyền hỗ trợ

Lo lắng tiến độ các dự án giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4, PVPower kiến nghị các cấp thẩm quyền hỗ trợ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) vừa có văn bản gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực; Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm về dầu khí; Bộ Công Thương về việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đường dây truyền tải giải tỏa công suất Nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Kim Thái