Bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội DKVN khóa IV

Ngày 21/5/2024, Trung ương Hội Dầu khí Việt Nam (Hội DKVN) đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-HDKVN về việc bổ sung Bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội khóa IV.

Quyết định nêu rõ, bổ sung các cá nhân có tên trong phụ lục kèm vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội DKVN khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo phụ lục, danh sách Ủy viên bổ sung vào Ban Chấp hành Hội DKVN bao gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Trưởng Ban Tư vấn Phản biện Hội DKVN; ông Lê Tất Thắng – Giám đốc PV GAS Vũng Tàu, Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Vũng Tàu; ông Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Người đại diện của PTSC; ông Phan Công Thành – Tổng Giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Người đại diện của PVFCCo; ông Bùi Vạn Thuận – Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC), Người đại diện của Phú Quốc POC.

Danh sách Ủy viên bổ sung vào Ban Thường vụ Hội DKVN bao gồm: ông Hoàng Ngọc Trung – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Chủ tịch Hội Dầu khí Hà Nội; ông Lê Việt Dũng – Chánh kỹ sư Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Người đại diện của Vietsovpetro; ông Nguyễn Trần Toàn – Phó Tổng Giám đốc PTSC, Người đại diện của PTSC; ông Phan Công Thành – Tổng Giám đốc PVFCCo, Người đại diện của PVFCCo; ông Bùi Vạn Thuận – Tổng Giám đốc Phú Quốc POC, Người đại diện của Phú Quốc POC.